Nowe przepisy dotyczące szczelności okien i drzwi

Dodano: niedziela, 28 listopada 2010 15:20

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, Poz. 1238), dotyczącym warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki, parametry okien w sposób znaczący uległy zmianie.

Do końca 2008 r., przy dopuszczalnym współczynniku infiltracji 0,5-1,0m3/(m*h*daPa), okna mogły być wprowadzane do obrotu bez zapewnienia dodatkowego urządzenia nawiewnego, obecnie punkt 2.3.2 załącznika nr 2 rozporządzenia mówi:

  • "W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego i budynku użyteczności publicznej współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych powinien wynosić nie więcej niż 0,3 m3/(m*h*daPa2/3), z zastrzeżeniem § 155 ust. 3 i 4 rozporządzenia."

Zachowując jednocześnie treść § 155 ust. 3, który mówi:

  • "W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczone w oknach, drzwiach balkonowych lub innych częściach przegród zewnętrznych."

Stosowane urządzenia nawiewne powinny być użytkowane zgodnie z wymogami określonymi w Polskiej Normie, dotyczącej wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej (PN-83/B-03430-Az3), (§ 155 ust. 4).

Również 1 stycznia wchodzi w życie zmiana do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (dz. U. z 2008 nr 201, poz. 1239). Zmiana wprowadza obowiązek projektowania instalacji wentylacji grawitacyjnej, czego do tej pory nie robiono. Rozwiązania z zakresu instalacji wentylacji grawitacyjnej znajdowały się wcześniej w opracowaniach przygotowanych przez architekta i sprowadzały się do zaznaczenia na projekcie kanałów wentylacyjnych.

W budynkach nowo projektowanych oraz poddawanych przebudowie, rozbudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania, aby spełnić wymagania nowych przepisów, dostarczając okna należy ze szczególną uwagą uwzględniać zalecenia projektów wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej lub mechanicznej wywiewnej, określających które okno spełnia w danym przypadku funkcję wentylacyjną i musi być wyposażone w nawiewnik powietrza, okna rozszczelnione nie spełniają już obowiązujących wymagań. W przypadku wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wszystkie dostarczane okna muszą pozostać szczelne.

źródło: budomex.pl
zdjęcie: roto.pl