Kalendarium

04.07
ŚR

Seminarium "Praktyczne aspekty zawierania umów o roboty budowlane"

Celem seminarium "Praktyczne aspekty zawierania umów o roboty budowlane" jest przede wszystkim przedstawienie jak w praktyce wyglądają najnowsze zasady przygotowania i realizacji umów oraz obowiązki stron. Uczestnicy poznają wszystkie aspekty zawierania umów o roboty budowlane i będą mieli okazję przećwiczenia tych zasad i metod na praktycznych przykładach.

Do udziału w seminarium zaproszeni są wszyscy zainteresowani tematem. Spotkanie kierowane jest przede wszystkim do osób, które w swojej codziennej pracy zajmują się przygotowaniem i rozliczaniem umów o roboty budowlane i napotykają sytuacje problemowe. Udział w zajęciach umożliwi zadawanie pytań referentowi oraz rozwiązywanie indywidualnych problemów i kwestii spornych.

Seminarium jest wpisane w rejestr Ministerstwa Infrastruktury pod numerem programu kształcenia 4905 i ma na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez zarządców nieruchomości.

Program seminarium "Praktyczne aspekty zawierania umów o roboty budowlane":

 1. Umowa o roboty budowlane - charakter, charakterystyka oraz porównanie do innych umów w tym umowy o dzieło i umowy zlecenia.
 2. Rodzaje umów o roboty budowlane: umowa o generalne wykonawstwo, o wykonawstwo częściowe i umowa podwykonawcza. Umowa o zastępstwo inwestycyjne.
 3. Sposoby zawierania umowy o roboty budowlane: przetarg, aukcja, tryb ofertowy.
 4. Zawieranie umowy o roboty budowlane w ramach zamówień publicznych: ogłoszenie, na co zwracać uwagę w SIWZ, charakter wzorów umów w Specyfikacjach, zabezpieczenie umowy, wadium, wybór oferty i zawarcie umowy. Możliwość zmiany umowy w zamówieniach publicznych.
 5. Znaczenie i obowiązywanie ogólnych warunków umów o wykonywanie robót budowlanych.
 6. Określanie przedmiotu umowy w umowie o roboty budowlane. Zakres świadczenia wykonawcy, wpływ dokumentacji projektowej - bardzo ważny moment w umowie.
 7. Terminy w umowie o roboty budowlane a ryzyko odpowiedzialności kontraktowej. Bezwarunkowe zobowiązanie wykonawcy do wykonania robót w terminie - jak powstaje.
 8. Obowiązki stron umowy oraz obowiązek współdziałania stron przy wykonywaniu umowy. Odpowiedzialność za teren budowy.
 9. Odbiory: częściowy, końcowy oraz ostateczny. Charakter i znaczenie odbiorów, oraz sytuacji ich braku albo odmowy dokonania.
 10. Sposoby określania wynagrodzenia oraz warunków jego płatności w umowie o roboty budowlane: wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe. Dokumenty stanowiące podstawę płatności. Certyfikaty płatności a przepisy podatkowe.
 11. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy: kwoty zatrzymania, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, weksle, ustawa o gwarancji za roboty budowlane, przelew na zabezpieczenie, kaucje, repo, akredytywa.
 12. Sankcje umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o roboty budowlane: warunki wykonania zastępczego, kary umowne, przesłanki odstąpienia od umowy, wypowiedzenia albo rozwiązania umowy.
 13. Rękojmia oraz gwarancja wykonawcy i podwykonawcy. Pojęcie, na co zwracać uwagę, zakres odpowiedzialności i ryzyka wykonawcy. Możliwość modyfikacji. Wady ukryte dokumentacji przetargowej albo obiektu - kto odpowiada.
 14. Płatności w procesie budowlanym: zasady ustalania wynagrodzenia - wynagrodzenie ryczałtowe, wynagrodzenie kosztorysowe, ustalenie podstaw przyszłej wyceny robót, waloryzacja wynagrodzeń w umowach o roboty budowlane.
 15. Umowa o roboty budowlane a prawo budowlane i przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym - na co zwracać uwagę. Wpływ przepisów administracyjnych na umowę, podstawy do ustalenia ceny za wykonanie robót.
 16. Odpowiedzialność projektanta za błędy w dokumentacji projektowej. Problem odpowiedzialności innych osób.
 17. Dlaczego dochodzi do sporów sądowych na tle funkcjonowania tej umowy?
 18. Wzory i opracowania - umowy o roboty budowlane.
 19. Ćwiczenia w pisaniu i analizowanie przypadków. Panel dyskusyjny.

Seminarium poprowadzi Włodzimierz Płocharz - prawnik, aplikant radcowski oraz doradca w wielu firmach na terenie całego kraju. Włodzimierz Płocharz jest autorem książek oraz licznych publikacji w prasie fachowej.

Koszt uczestnictwa w seminarium "Praktyczne aspekty zawierania umów o roboty budowlane" wynosi 699,00 zł + 23%VAT dla jednej osoby. Opłata zawiera udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium.

Więcej informacji na temat seminarium znajduje się w serwisie internetowym organizatora: akademiadashofera.pl.

źródło i zdjęcie: akademiadashofera.pl