Biblioteka

Osadzanie okien

Dodano: 22 lutego 2011

Aż 90% reklamacji okien bierze się z niewłaściwego montażu. Nic dziwnego, że producenci udzielają gwarancji jedynie na okna montowane przez autoryzowane ekipy. Jeśli inwestor zatrudnił przypadkowego wykonawcę i nie zawarł z nim odpowiedniej umowy, zostaje często sam z problemem. A wcale nietrudno zapobiec takiej sytuacji...

Osadzanie okien
Spis treści
» Montaż nowych okien
» Niewłaściwe przygotowanie ościeża
» Niedopasowanie okna do ościeża
» Montaż okien bez listew progowych
» Niewłaściwe mocowanie okna
» Wadliwe uszczelnienie połączenia okno-mur
   »Pokaż wszystko

Podstawowe części okna i elementy stosowane przy jego montażu

Na montaż okien należy koniecznie zawrzeć umowę z wykonawcą. W umowie muszą być podane:

 1. sposób wykonania usługi - według jednego z następujących dokumentów:
  • instrukcji producenta, która - zgodnie z normą PN-EN 14351-1:2006, punkt 6 - powinna zawierać wymagania montażowe i technikę montażu na budowie, a jeśli ta instrukcja okazałaby się zbyt ogólna i zbyt skrótowo opisująca najważniejsze czynności montażowe - to:
  • instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej nr 421/2006 "Montaż okien i drzwi balkonowych" oraz
  • katalogów systemowych poszczególnych systemów profili okiennych dopuszczonych do stosowania w budownictwie;
 2. warunki odbioru robót.

Błędy rzadziej wynikają z niewiedzy, a częściej - z zaniedbania reguł montażu. Są przy tym na tyle oczywiste, że może je wychwycić nawet osoba bez doświadczenia. Poniżej opisujemy te błędy i radzimy, jak poprawnie wykonać każdy etap montażu okien.

Zwróć na to uwagę!

Usytuowanie okna w grubości ściany
Przez odpowiednie usytuowanie okna w ścianie można ograniczać do minimum straty ciepła przez strefę wokół niego. Usytuowanie okna powinno się dostosować do rodzaju ścian:

 • w jednowarstwowych - w połowie grubości muru,
 • w dwuwarstwowych - przy zewnętrznej krawędzi muru,
 • w trójwarstwowych - w płaszczyźnie ocieplenia.

W ścianie jednowarstwowej ramę okna należy umieścić w osi ściany

W ścianie dwuwarstwowej zewnętrzna krawędź ściany i ramy okna powinny się pokrywać

W ścianie trójwarstwowej ramę okna należy umieścić w płaszczyźnie ocieplenia

Metody mocowania okien:

 • na kotwy (częstsza) - przykręca się je lub zaczepia do ościeżnicy przed wstawieniem ościeżnicy w otwór. Kotwy stosuje się do mocowania okien w ścianach warstwowych, w których nie można ościeżnicy przykręcić bezpośrednio do podłoża, bo jest nim nienośne ocieplenie.
 • na dyble (rzadsza) - otwory pod dyble wywierca się w ościeżnicy przed jej osadzeniem w murze, ale same dyble umieszcza się już po wstawieniu ościeżnicy. Ten sposób łączenia można stosować, gdy ściana jest jednorodna, np. z betonu komórkowego; dybli używa się także do mocowania listwy progowej.

Zamocowanie ościeżnicy okna w ościeżu: a) - na kotwy, b) - na dyble

Montaż nowych okien

Przed montażem okna konieczne jest oczyszczenie ościeża Fot. Sokółka

Aby przedstawione dalej zasady montażu były w pełni zrozumiałe, zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi terminami dotyczącymi okien zestawionymi na schemacie z następnej strony.

Niewłaściwe przygotowanie ościeża
Nierówności i zapylenie jego powierzchni pogarszają przyczepność pianki uszczelniającej, a to z kolei powoduje nieszczelności na styku ramy okna z murem.

Nasza rada. Przed montażem okna ościeże wymaga oczyszczenia i wyrównania. Ekipa montażowa powinna usunąć z jego powierzchni pył i gruz, a także pozostałości po demontażu starych okien, np. stary materiał uszczelniający. Ewentualne ubytki w ościeżu należy uzupełnić (duże ubytki - zaprawą, mniejsze - pianką montażową). Przed nakładaniem pianki powierzchnię ościeża dobrze jest lekko zwilżyć wodą, co zwiększy jej przyczepność do muru. Piankę należy nanosić, gdy temperatura zewnętrzna jest dodatnia.